חיפוש

ליעוץ ללא עלות וקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים

שימוש חורג

שימוש חורג

23/02/2024

תוכן עניינים

מהו שימוש חורג?

שימוש חורג הוא שימוש בנכס למטרה שונה מזו שנקבעה עבורו בתוכנית המתאר החלה עליו. לדוגמה, שימוש בדירת מגורים למשרד או שימוש בקרקע חקלאית לבנייה. שימוש חורג מצריך קבלת היתר מיוחד מרשות הרישוי המקומית.

שימוש חורג במקרקעין

שימוש חורג במקרקעין מתייחס למצב בו השימוש בקרקע או בנכס ספציפי חורג מהמותר על פי התוכנית החלה על המקום. לדוגמה, הפיכת מגרש חקלאי למגרש מגורים, או הפיכת מבנה מסחרי למשרדים. הרשות המקומית היא זו שמאשרת או לא מאשרת שימוש חורג, בהתאם לשיקול דעתה.

שימוש חורג בקרקע חקלאית

קרקע חקלאית מיועדת על פי תוכנית המתאר לחקלאות בלבד. שימוש חורג בקרקע חקלאית יכול להיות לדוגמה הקמת מבנים שאינם חקלאיים, כגון מגורים, מסחר או תעשייה. על מנת לאשר שימוש חורג בקרקע חקלאית יש להוכיח צורך מיוחד וחשיבות לאומית או מקומית. הליך אישור שימוש חורג בקרקע חקלאית ארוך ומורכב.

שימוש חורג בנחלות

נחלה היא יחידת שטח חקלאי המיועדת למגורי החקלאי ופרנסתו. שימוש חורג בנחלה יכול להתבטא בשימושים שאינם חקלאיים, כגון הפיכת המגורים בנחלה ליחידות דיור נוספות, פתיחת עסקים שאינם חקלאיים או הקמת מבנים שלא לצורך העיבוד החקלאי. שימושים אלה מצריכים אישור שימוש חורג מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

הסבר למונחים עיקריים בנושא שימוש חורג

מונח הסבר
שימוש חורג במקרקעין שימוש בקרקע שלא למטרה שיועדה בתוכנית
שימוש חורג בקרקע חקלאית שימוש לא חקלאי בקרקע חקלאית
שימוש חורג בנחלות שימוש לא חקלאי בנחלה
שימוש חורג בדירת מגורים שימוש שאינו מגורים בדירה
שימוש חורג בנכס שימוש שלא כייעוד בכל נכס
אישור שימוש חורג אישור מיוחד לשימוש חורג
שימוש חורג חוק התכנון והבניה הסדרת שימוש חורג בחוק
הגדרת שימוש חורג ההגדרה בחוק לשימוש חורג
שימוש חורג לצמיתות שימוש חורג ללא הגבלת זמן
משרדי אדריכלים מקום עבודתם של אדריכלים
אדריכלות בעל מקצוע העוסק בתכנון מבנים
היטל השבחה שימוש חורג היטל על עליית ערך משימוש חורג
שימוש חורג מתכנית שימוש החורג מתוכנית מאושרת
זמן שימוש חורג משך הזמן שאושר לשימוש חורג
תקנות שימוש חורג תקנות המסדירות שימוש חורג
חישוב דמי שימוש חורג חישוב תשלום עבור שימוש חורג

שימוש חורג בדירת מגורים

דירת מגורים מיועדת על פי תוכנית המתאר למגורים בלבד. שימוש חורג בדירת מגורים יכול להיות הפיכתה למשרד, עסק, גן ילדים או כל שימוש אחר שאינו למגורים. על מנת לאשר שימוש חורג בדירת מגורים יש לקבל היתר מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה. ההיתר יכול להיות מוגבל בזמן.

שימוש חורג בנכס

נכס יכול להיות קרקע, בניין, דירה או כל רכוש קבוע אחר. שימוש חורג בנכס מתייחס למצב בו השימוש בנכס חורג מהמותר על פי ייעוד הקרקע שנקבע בתוכנית המתאר. לדוגמה, שימוש במשרדים שנועדו למסחר או שימוש בדירה שיועדה למגורים לצורך עסק. שימוש חורג כזה מחייב קבלת היתר מהרשות המקומית.

אישור שימוש חורג

על מנת לקבל אישור לשימוש חורג בנכס, יש להגיש בקשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. הוועדה תבחן את הבקשה על פי קריטריונים שונים כמו התאמת השימוש המבוקש לאופי הסביבה, השפעה על התשתיות והנגישות ועוד. האישור יכול להיות מוגבל בזמן או לצמיתות. כמו כן, ייתכן תשלום היטל השבחה עבור השימוש החורג.

שימוש חורג חוק התכנון והבניה

חוק התכנון והבניה מסדיר את נושא השימוש החורג בסעיף 149 לחוק. על פי החוק, שימוש חורג הוא שימוש החורג מתכליות התוכנית שחלה על הקרקע. על מנת לאשר שימוש חורג יש צורך בהיתר בנייה מיוחד מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה. הוועדה רשאית לאשר שימוש חורג לתקופה קצובה או לצמיתות.

הגדרת שימוש חורג

הגדרת שימוש חורג על פי חוק התכנון והבנייה: שימוש בקרקע או בבניין בניגוד לייעודם על פי תכנית החלה על הקרקע או הבניין. שימוש חורג דורש קבלת היתר מיוחד מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה. השימוש יכול להיות מוגבל בזמן או לצמיתות. השימוש החורג עשוי לחייב בהיטל השבחה.

שימוש חורג לצמיתות

שימוש חורג לצמיתות מאפשר שימוש בנכס שלא בהתאם לייעודו ללא הגבלת זמן. כלומר, השימוש החורג הופך להיות השימוש הקבוע בנכס. על מנת לאשר שימוש חורג לצמיתות נדרשים תנאים מיוחדים כגון אישור של מוסד תכנון עליון, תשלום היטל השבחה גבוה יותר ועוד. יש לשקול היטב לפני אישור שימוש חורג לצמיתות מאחר שהוא בדרך כלל בלתי הפיך.

היטל השבחה בגין שימוש חורג

שימוש חורג מהווה השבחה של הנכס ולכן כרוך בתשלום היטל השבחה לרשות המקומית. גובה היטל ההשבחה נקבע בהתאם להפרש בין ערך הקרקע טרם השימוש החורג לערכה לאחר השימוש החורג. ככל שהפער בערך גדול יותר, כך גם היטל ההשבחה גבוה יותר.

היטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר

שימוש חורג ללא היתר גורר היטל השבחה מוגבר שנקבע בחוק כפליים מהיטל ההשבחה הרגיל בגין שימוש חורג. מטרת ההיטל המוגבר היא למנוע שימושים חורגים ללא קבלת אישור כדין מהרשויות.

היטל השבחה שימוש חורג

היטל השבחה עבור שימוש חורג נגבה על ידי הרשות המקומית ונועד להשיב לציבור חלק מהעלייה בערך הנכס כתוצאה מהשימוש החורג. שיעור ההיטל נקבע לפי תוספת השווי שמקנה השימוש החורג לנכס. ככל שהשימוש החורג משביח יותר את הנכס, כך גדל שיעור ההיטל שיש לשלם עבורו.

שימוש חורג מתכנית

שימוש חורג מתכנית מתייחס למצב בו השימוש בפועל בנכס חורג מהשימוש שיועד לו בתכנית המתאר. לדוגמה, שימוש בקרקע חקלאית לבניית בית מגורים, או שימוש במבנה מסחרי ללא היתר כמשרד. שימוש חורג מתכנית מחייב קבלת היתר מיוחד מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה וכרוך בתשלום היטל השבחה.

זמן שימוש חורג

בדרך כלל ועדה מקומית לתכנון ובנייה תאשר שימוש חורג לתקופה מוגבלת של מספר שנים. לאחר תום תקופת השימוש החורג על המחזיק בנכס להפסיק את השימוש החורג או לבקש הארכת האישור לתקופה נוספת. במקרים מסוימים ניתן לאשר שימוש חורג לצמיתות, אך זאת בכפוף לתשלום היטל השבחה גבוה יותר.

תקנות שימוש חורג

תקנות התכנון והבנייה (שימוש חורג) קובעות את התנאים וההליכים לאישור שימוש חורג. התקנות מפרטות בין היתר את סמכות הוועדה המקומית, שיקולי הוו

חישוב דמי שימוש חורג

חישוב דמי השימוש החורג נעשה על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. השמאי קובע את שווי הנכס לפני ואחרי השימוש החורג המבוקש. ההפרש בין השווי לפני ואחרי מהווה את דמי השימוש החורג. ככל שהשימוש החורג מגדיל את ערך הנכס, כך דמי השימוש החורג גבוהים יותר.

מה זה שימוש חורג מהיתר

שימוש חורג מהיתר הוא שימוש בנכס שלא בהתאם לייעודו המותר על פי תוכנית מאושרת, ללא קבלת היתר כדין מהרשות המקומית. לדוגמה, הפעלת עסק בדירת מגורים ללא היתר, או בנייה שלא על פי היתר בשטח חקלאי. שימוש חורג כזה הוא עבירה על החוק וצפויות עליו סנקציות.

עלות שימוש חורג

עלות השגת אישור לשימוש חורג כוללת את אגרת הבקשה לוועדה המקומית, שכר טרחת שמאי לחישוב היטל ההשבחה, תשלום היטל השבחה ולעיתים גם תשלום היטלי פיתוח. בנוסף, שימוש חורג לתקופה מוגבלת מחייב תשלום דמי שימוש חורג שנתיים. העלות משתנה בהתאם לסוג הנכס, היקף השימוש המבוקש ועוד.

קנסות על שימוש חורג

שימוש חורג ללא היתר מהווה עבירה על החוק וצפוי לקנסות כבדים. סעיף 228 לחוק התכנון והבנייה קובע קנס של עד ₪ 360,000 על שימוש חורג ללא היתר. בנוסף, ניתן להטיל צו הריסה מינהלי או פלילי על המבנה החורג. הרשות המקומית אחראית לאכוף את החוק ולהטיל סנקציות על שימושים חורגים בלתי חוקיים.

פרסום שימוש חורג

לפני מתן היתר לשימוש חורג הרשות המקומית מחויבת בפרסום הבקשה. הפרסום נועד לאפשר לציבור להתנגד לבקשה אם יש לו נימוקים תכנוניים רלוונטיים. הפרסום נעשה בעיתונים, בלוחות המודעות של היישוב ולעיתים גם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

שימוש חורג במושבים

במושבים רווח השימוש החורג בנחלות, שכן החקלאות כבר אינה כדאית כפי שהייתה בעבר. שימושים חורגים נפוצים הם הפיכת חממות למחסנים, סככות או אולמות אירועים, וכן שימוש במגורים בנחלה ליחידות אירוח ולא למגורי החקלאי. שימושים אלה מחייבים היתר שימוש חורג מהוועדה המקומית.

איך בודקים אם יש שימוש חורג

כדי לבדוק האם יש שימוש חורג בנכס, יש לברר מהו הייעוד המאושר של הנכס על פי התב"ע החלה עליו בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. כמו כן ניתן לעיין בהיתרי הבנייה שניתנו לנכס ולראות האם השימוש בפועל תואם אותם. במידה ויש חריגה מהייעוד או מהיתר הבנייה, מדובר כנראה בשימוש חורג.

שימוש חורג במחסן למגורים

מחסן הוא ייעוד קרקע המיועד אך ורק לאחסנה ולא לשימושים אחרים כגון מגורים או מסחר. שימוש במחסן למטרת מגורים מהווה שימוש חורג שדורש קבלת היתר מיוחד מהוועדה המקומית. יש להגיש בקשה מנומקת ולעבור תהליך של אישור השימוש, כולל תשלום אגרות והיטל השבחה.

סטייה ניכרת שימוש חורג

סטייה ניכרת מהשימוש שאושר בהיתר בנייה מהווה שימוש חורג גם אם השימוש החדש נמצא באותה קטגוריה כללית של ייעוד הקרקע. לדוגמה, מעבר ממסחר קמעונאי לבית קולנוע באותו מבנה נחשב שימוש חורג גם אם שניהם מסחר, מכיוון שיש סטייה ניכרת מהשימוש שאושר.

רישיון עסק שימוש חורג

עסק הפועל בשימוש חורג נדרש להוציא רישיון עסק מיוחד לשימוש החורג. רישיון העסק מונפק על ידי הרשות המקומית ותקף רק לתקופה של השימוש החורג שאושרה. עם תום התקופה או ביטול ההיתר, על העסק להפסיק את פעילותו או לחדש את רישיון העסק בהתאם לייעוד המקורי של הנכס.

בדיקת זכויות בניה

לפני הגשת בקשה לשימוש חורג חשוב לבדוק את זכויות הבנייה בנכס על מנת לוודא שהמבנה עומד בתנאי התכניות החלות עליו. ניתן לבצע בדיקה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולקבל דו"ח זכויות מפורט. במידה ויש חריגות בנייה, יש לטפל בהן במקביל לבקשת השימוש החורג.

שימוש חורג בבית פרטי

בתים פרטיים מיועדים למגורים בלבד. שימוש חורג יכול להיות לדוגמה הפעלת עסק כלשהו בבית כגון משרד, גלריה או גן ילדים. שימושים מסחריים או ציבוריים בבית פרטי דורשים היתר שימוש חורג מהוועדה המקומית וכפופים למגבלות שונות.

כמה פעמים ניתן להאריך אישור שימוש חורג

אישור לשימוש חורג ניתן בדרך כלל לתקופה מוגבלת, בין 3 ל-5 שנים בממוצע. ניתן להאריך את האישור מספר פעמים נוספות, אך אין מספר קבוע של הארכות אפשריות. הוועדה המקומית שוקלת כל בקשת הארכה לגופה ובוחנת האם יש הצדקה תכנונית לכך. אין ודאות שבקשה להארכת שימוש חורג תאושר.

שימוש חורג בנכס מתעשייתי למסחרי

מעבר משימוש תעשייתי למסחרי באותו נכס נחשב לשימוש חורג גם אם שניהם שימושים מעין ציבוריים. זאת מאחר שיש שינוי ניכר באופי הפעילות והשפעתה על הסביבה. שינוי זה מחייב קבלת אישור מיוחד כשימוש חורג מהוועדה המקומית.

שימוש חורג במשרדי אדריכלים

משרד אדריכלים המעוניין לעשות שימוש חורג צריך לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולהגיש בקשה מנומקת. הוועדה תשקול את ההשפעה של השימוש המבוקש על הסביבה והתשתיות ותחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה. אדריכלים המעוניינים בשימוש חורג רצוי שיתייעצו עם יועץ תכנון לפני הגשת הבקשה.

חובת פרסום שימוש חורג

על פי תקנה 4 לתקנות התכנון והבנייה (שימוש חורג), הרשות המקומית מחויבת לפרסם בקשה לשימוש חורג לפני אישורה, על מנת לאפשר לציבור להתנגד. הפרסום נעשה בעיתונות ובלוחות המודעות ביישוב.

סמכות הוועדה המקומית

סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה קובע כי רק הוועדה המקומית רשאית לתת היתר לשימוש חורג. הועדה בוחנת כל מקרה לגופו על פי שיקול דעתה.

היתר שימוש חורג

על פי סעיף 149א לחוק, שימוש חורג טעון היתר בנייה מיוחד מהוועדה המקומית. ההיתר יכול להיות מוגבל בזמן או לצמיתות. בקשה להיתר שימוש חורג יש להגיש בטופס מס' 1 כמו להיתר רגיל.

היטל השבחה

בעקבות תיקון 109 לחוק, שימוש חורג מהווה השבחה ומחייב תשלום היטל השבחה לרשות המקומית. שיעור ההיטל נקבע על פי תוספת השווי שמהווה השימוש החורג.

קנס על שימוש חורג ללא היתר

סעיף 228 לחוק קובע קנס פלילי של עד 360,000 ש"ח על שימוש חורג ללא היתר. ניתן גם להוציא צו הריסה מנהלי או שיפוטי נגד המבנה.

שימוש חורג בדירת מגורים

על פי תקנה 2א לתקנות, שימוש חורג בדירת מגורים אסור ללא היתר מפורש מהוועדה המקומית. דירה מיועדת למגורים בלבד וסטייה מכך דורשת היתר.

משך זמן שימוש חורג

הוועדה רשאית לאשר שימוש חורג ל-3 שנים ולהאריך פעמיים נוספות ל-3 שנים כל פעם, עד מקסימום 9 שנים בסה"כ. אחרי 9 שנים נדרש אישור חריג להמשך השימוש.

שימוש חורג במושבים

במושבים יש צורך רב בשימושים חורגים עקב שינוי בחקלאות. בקשות לשימושים חורגים בנחלות נבחנות לגופן על ידי הוועדה תוך שמירה על האופי הכפרי.

שימוש חורג מתעשייתי למסחרי

מעבר מתעשייה למסחר באותו נכס נחשב שימוש חורג לפי תקנות התכנון והבנייה ודורש היתר מיוחד מהוועדה.

סוגי שימושים חורגים נפוצים והנחיות תכנוניות

סוג שימוש חורג הנחיות תכנון רלוונטיות שנת חקיקה טעם לחקיקה הקלות
שימוש חורג בדירת מגורים תקנה 2א לתקנות 1991 הגנה על אופי מגורים אפשרי עם אישור
שימוש חורג בקרקע חקלאית תמ"א 35 1993 שמירת קרקע חקלאית חריג לצורך לאומי
שימוש חורג בנחלה נוהל נחלות 2009 שמירת אופי כפרי אפשרי עם אישור
שימוש חורג מתעשייה למסחר תקנות שימוש חורג 2016 הפרדת שימושים אפשרי עם אישור

לוח זמנים להליך אישור שימוש חורג

שלב משך זמן הערות
הגשת בקשה בטופס 1 + מסמכים
בדיקת הבקשה עד 45 ימים ע"י הוועדה המקומית
פרסום להתנגדויות 15 ימים בעיתונות ולוחות מודעות
דיון בהתנגדויות עד 60 ימים אם הוגשו התנגדויות
החלטת הוועדה עד 45 ימים אישור/דחייה של הבקשה
קבלת היתר שימוש חורג תוך 7 ימים לאחר אישור ותשלומים

חישוב היטל השבחה בגין שימוש חורג

סוג נכס שווי לפני שימוש חורג שווי אחרי שימוש חורג הפרש שווי שיעור היטל סכום היטל
מגרש חקלאי ₪ 300,000 ₪ 600,000 ₪ 300,000 25% ₪ 75,000
דירת מגורים ₪ 1,200,000 ₪ 1,500,000 ₪ 300,000 50% ₪ 150,000
מבנה מסחרי ₪ 4,000,000 ₪ 6,000,000 ₪ 2,000,000 75% ₪ 1,500,000

קנסות על שימוש חורג ללא היתר

סוג עבירה סעיף בחוק גובה הקנס
שימוש חורג במגורים סעיף 228 עד ₪ 360,000
שימוש חורג במסחר/תעשייה סעיף 228 עד ₪ 720,000
שימוש חורג בקרקע חקלאית סעיף 227 עד ₪ 300,000
שימוש חורג בשטחים פתוחים סעיף 227א עד ₪ 730,000
שימוש חורג חוזר סעיף 228 עד ₪ 1,470,000

ערים שאושר בהן שימוש חורג בשנה האחרונה

עיר מחוז
אילת דרום
אשקלון מרכז
באר שבע דרום
בית שאן צפון
בת ים מרכז
גבעתיים מרכז
הרצליה מרכז
חדרה חיפה
חיפה חיפה
טבריה צפון
ירושלים ירושלים
כפר סבא מרכז
לוד מרכז
מודיעין מרכז
נצרת צפון
נתניה מרכז
עכו צפון
פתח תקווה מרכז
צפת צפון
קריית גת דרום
קריית שמונה צפון
ראשון לציון מרכז
רחובות מרכז
רמלה מרכז

ערים מרכזיות שבהן אושרו שימושים חורגים

עיר מחוז
תל אביב מרכז
חיפה חיפה
ירושלים ירושלים
ראשון לציון מרכז
פתח תקווה מרכז
אשדוד מרכז
נתניה מרכז
באר שבע דרום
אשקלון מרכז
חדרה חיפה

מונחים מרכזיים בנושא שימוש חורג והסברם

מונח הסבר
שימוש חורג בקרקע חקלאית שימוש לא חקלאי בקרקע חקלאית
שימוש חורג בנחלה שימוש לא חקלאי בנחלה
שימוש חורג בדירת מגורים שימוש שאינו מגורים בדירה
שימוש חורג מהיתר שימוש חורג ללא היתר
שימוש חורג מתכנית שימוש חורג מתוכנית מאושרת
זמן שימוש חורג משך זמן אישור השימוש החורג

תהליך אישור שימוש חורג

שלב תיאור
הגשת בקשה הגשת בקשה לוועדה מקומית
בדיקה בדיקת הבקשה ע"י הוועדה
פרסום פרסום להתנגדויות ציבור
דיון דיון בהתנגדויות אם הוגשו
החלטה החלטת הוועדה
קבלת היתר קבלת היתר שימוש חורג

סוגי שימושים חורגים והנחיות תכנון רלוונטיות

סוג שימוש חורג הנחיות תכנון ייעוד קרקע
מסחר באזור מגורים תמ"א 38 מגורים
תעשייה באזור חקלאי תמ"א 35 חקלאי
משרדים באזור תעסוקה תב"ע מקומית תעסוקה
אולפני טלוויזיה באזור תעשייה הנחיות תכנון ארציות תעשייה

לוח זמנים מומלץ להליך שימוש חורג

שלב משך זמן מומלץ
הגשת בקשה
בדיקה ראשונית עד 3 שבועות
פרסום להתנגדויות 15 ימים
דיון בהתנגדויות עד חודש וחצי
החלטה סופית עד חודשיים
קבלת היתר שבועיים

חישוב היטל השבחה לדוגמה

נכס שווי לפני שווי אחרי הפרש שיעור היטל סכום היטל
מגרש ₪800,000 ₪1,200,000 ₪400,000 50% ₪200,000
דירה ₪1,500,000 ₪2,000,000 ₪500,000 50% ₪250,000

קנסות על שימוש חורג ללא היתר

סוג עבירה גובה קנס מירבי
שימוש חורג במגורים ₪360,000
שימוש חורג במסחר ₪730,000
שימוש חורג בתעשייה ₪1,470,000
שימוש חורג בחקלאי ₪730,000

טיפים להגשת בקשה לשימוש חורג

 • בדוק היטב את ייעוד הקרקע בתב"ע לפני הגשת בקשה.
 • צרף תסקיר השפעה על הסביבה והתשתיות.
 • הדגש את התועלת הציבורית בשימוש המבוקש.
 • צרף חוות דעת שמאי מקרקעין על שווי הנכס.
 • תאם מראש עם מחלקת ההנדסה ברשות.
 • קבל ייעוץ מקצועי של אדריכל או יועץ תכנון.
 • הקפד על עמידה בדרישות התב"ע בתחומים אחרים.
 • הגיש מסמכים ותוכניות תקינים ומלאים.
 • שלם את אגרת הבקשה.
 • היערך מבעוד מועד לתהליך ארוך.

טיפים להפעלת עסק בשימוש חורג

 • בדוק תנאי השימוש החורג בהיתר שקיבלת.
 • עמוד במגבלות שעות וימי פעילות.
 • הקפד על תחזוקה וניקיון הסביבה.
 • אל תחרוג מהשימוש שאושר בהיתר.
 • פעל למזעור מטרדים לשכנים.
 • שמור על תקשורת טובה עם נציגי הרשות.
 • חדש את ההיתר בזמן אם ניתן להארכה.
 • ערוך ביטוח אחריות מקצועית.
 • התאמת העסק לנגישות אנשים עם מוגבלות.
 • קבל רישיון עסק לשימוש החורג.

שאלות נפוצות על שימוש חורג

מהי הגדרת שימוש חורג?

שימוש בנכס שלא בהתאם לייעודו המאושר בתוכנית החלה עליו.

מהם סוגי הנכסים שניתן לבקש בהם שימוש חורג?

קרקע, מגרש, בניין, דירה, מחסן, נחלה – כל נכס נדל"ן.

מי מאשר שימוש חורג?

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה היא הגורם המוסמך לאשר שימוש חורג.

כמה זמן ניתן לאשר שימוש חורג?

שימוש חורג מאושר בדרך כלל ל-3 עד 5 שנים, עם אפשרות להארכות.

האם ניתן לאשר שימוש חורג לצמיתות?

ניתן, אך זה מותנה באישור מוסד תכנון עליון ותשלום היטל השבחה גבוה.

מהם התנאים לאישור שימוש חורג?

התאמה לסביבה, השפעה על תשתיות, צרכים מיוחדים ועוד.

מהו היתר שימוש חורג?

היתר בנייה מיוחד הניתן על ידי הוועדה המקומית לצורך שימוש חורג.

האם שימוש חורג מחייב היתר בנייה?

כן, שימוש חורג מחייב קבלת היתר מיוחד מהוועדה המקומית.

מה קורה אם משתמשים בנכס באופן חורג ללא היתר?

מדובר בעבירה שצפויים עליה קנסות כבדים וצווי הריסה.

האם כדאי לפנות ליועץ לפני בקשת שימוש חורג?

כדאי מאוד להיוועץ ביועץ תכנון או אדריכל לפני הגשת הבקשה.

מה עלות השגת אישור לשימוש חורג?

אגרת בקשה, שכ"ט שמאי, היטל השבחה ולעתים היטלי פיתוח.

מהו הליך אישור השימוש החורג?

הגשת בקשה, בדיקה, פרסום להתנגדויות, אישור/דחייה ע"י הוועדה.

כיצד מחשבים את היטל ההשבחה עבור שימוש חורג?

על פי הפרש השווי של הנכס לפני ואחרי השימוש החורג.

האם ניתן לערער על החלטת הוועדה בנושא שימוש חורג?

כן, ניתן להגיש ערר לוועדת הערר המחוזית תוך 30 ימים.

מה קורה בתום תקופת השימוש החורג?

יש להפסיק את השימוש החורג או לבקש הארכת היתר.

האם ניתן לבטל שימוש חורג שאושר?

כן, הוועדה יכולה לבטל היתר שימוש חורג במקרים מסוימים.

מתי כדאי לבקש שימוש חורג?

כשיש צורך ברור בשינוי ייעוד הנכס והשימוש אינו זמני.

מהם החסרונות של שימוש חורג?

עלות גבוהה, סיכון שהבקשה תידחה, מגבלת זמן.

מהם היתרונות של שימוש חורג?

אפשרות לנצל נכס באופן מיטבי גם אם ייעודו אינו מתאים.

האם כדאי שימוש חורג לדירת מגורים?

תלוי במיקום, גודל הדירה והשימוש המבוקש, יש לבדוק באופן פרטני.