רישום מקרקעין

מהו רישום מקרקעין?

רישום מקרקעין הינו פעולה אשר באה להג בעיקר על קונה הקרקע מרמאויות. בעבר, לא היו רישומים מסודרים למקרקעין ובעקבות כך רבו מקרי ההונאה שבהם "מוכרים" שכביכול הייתה בחזקתם קרקע כלשהיא היו מוכרים אותה לכל המרבה במחיר ולאחר המכירה והעברת התשלום התברר לקונה שהקרקע אינה קיימת כלל. בעקבות כך, רישום מקרקעין הינה פעולת חובה לכל מי שמעוניין לקנות דירה או שטח ופעולה זו גוררת אחריה בירוקרטיה רבה אך בכך מגנה על הקונה הפוטנציאלי. פעולה זו של רישום מקרקעין מחייבת את עזרתו של עורך דין המתמחה בכך  עם העלויות הנלוות אך אין דרך אחרת לעשות את זה בשביל להישאר מוגן בחוק.

מהו רישום מקרקעין?

תהליך הרישום

תהליך רישום מקרקעין מתחיל בפגישה בין שני עורכי הדין של שני הצדדים. לאחר שהקונה קיבל את הטאבו של בעל הנכס מגיע שלב המשא ומתן בין שני הצדדים בו הם נושאים ונותנים לגבי סכום הכסף הדרוש לעסקה, אופן העברת הכסף בעסקה בין אם בתשלום אחד ובין אם במספר תשלומים, וכמובן זמני פינוי הנכס ומעבר של רוכש הנכס אליו.  בעת רישום מקרקעין כבר בשלב קבלת הטאבו משלם הרוכש חלק מהסכום של הנכס בכדי להראות את רצינותו וכוונותיו לגבי הנכס, כך שגם המוכר מכוסה וכך הוא יודע שאכן עומדת להתבצע העסקה והוא ועורך דינו אינם מבזבזים את זמנם לשווא. תשלום מקדמה זה אינו ניתן להחזרה במקרה של ביטול העסקה על ידי הקונה בשלב מאוחר יותר.

איפה רושמים?

בישראל ישנם שלושה פנקסים למטרת רישום מקרקעין. הראשון הוא פנקס השטרות שבו רשומים המקרקעין אשר טרם עברו את הליכי הסדרת הקרקעות. השני הוא פנקס זכויות אשר בו רשומים המקרקעין אשר עברו כבר את תהליכי הסדרת הקרקעות, והשלישי הוא פנקס הבתים המשותפים אשר בו רשומים המקרקעין שבהם ניתן צו רישום לבית כבית משותף. רישום מקרקעין בפנקס הזכויות או השטרות מהווה ראיה חותכת לרישום הנכס וניתן להשתמש בו בבית המשפט. ישנה גם משמעות לטעויות ברישום ספציפית לכל מסמך בעת רישום מקרקעין והינה לגבי רישום בפנקס הזכויות, במקרה של רכישת מקרקעין אשר רשומים בפנקס הזכויות ולאחר מכן הנכס הובהר כלא רשום, יכול הקונה לחזור בו מקנייתו את הנכס למרות שהוא רשום בניגוד לרישום בפנקס השטרות שבו אין לקונה אפשרות להתחרט על הרכישה ואינו יכול לחזור בו לאחר מכן בשום מצב.

מהי החלטה 823

החלטה 823 של רשות מקרקעי ישראל דנה בהחכרת קרקע לנחלות בחוזי חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים, מעדכנת את:  476   מבטלת את החלטות:  304 , 530.

דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות מושבים להסדר ע"פ החלטה 823
החלטה 823 הדנה בהחכרת קרקע בחוזי חכירה לדורות מאפשרת חתימת חוזי חכירה פרטניים מול בעל הזכויות בנחלה ורישומם בטאבו, וחוזה חכירה ליתרת שטח המשבצת עם האגודה. כל מושב יכול להצטרף להסדר בתנאי שיש בידו תצ"ר רשומה עם חלוקה רשומה לפי תב"ע אחרונה שחלה על חלקות א' של המושב. תנאים אלו חלים גם למי שמעוניין לקבל חוזה פרטני על חלקה ב'.

יש להצטייד בדף מידע תכנוני עדכני מהוועדה המקומית המפרט את התוכניות התקפות וזכויות הבניה.
על האגודה להמציא לרשות מפת מדידה  על פי המפרט הבא (כולל מפת נייר וקובץ DWG).

א.    מפה מצבית של כל חלקות א' של המושב בהתאם לתקנות המודדים התקפות בקנה מידה שלא יעלה על 1:500 הכוללת מדידה פוטוגמטרית / קרקעית ובהתאם לתקנות המודדים התקפות.
ב.    יש לסמן על גבי המפה את החלוקה בין אזורי המגורים לשטח החקלאי ע"פ התכנית התקפה.
ג.    יש לסמן את כל המבנים הקיימים והשימוש בהם. יש לציין אם קיים היתר כחוק ואם קיימות חריגות מול חלקות סמוכות.
ד.    רקע גוש וחלקה אנליטיים רשומים של חלקות א' (על פי פרצלציה רשומה).

חוזה ארוך טווח ייחתם עם האגודה על יתרת שטח הקבע של המושב הכולל חלקות ב' ו- ג' ויכול להירשם בלשכת רישום המקרקעין. על שטחים עודפים שהם מעבר למשבצת התקנית ייחתמו חוזים זמניים.

אנו בחברת קו מדידה נטפל בהכנת המסמכים לשם יישום ההסדר על פי החלטה 1155, ונבטיח כי ההליך יהיה מהיר ויאפשר לך לקבל את הזכויות של חלקת המגורים במלואן.

 

מה זה החלטה 979

הסדרה של זכויות החקלאים בקרקע ושימושים החורגים בקרקע חקלאית.

החלטה 979 באה לעגן את הזכויות של בעלי הנחלות בחלקת המגורים במושבים ובקיבוצים. משמעות ההחלטה תאפשר לחקלאים למכור או להשכיר את בתיהם בתשלום מופחת, להעביר את זכויותיהם במגרשים אשר יפוצלו ולהוסיף יחידות דיור לחלקת המגורים.
עד כה החוק לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך -1960, היה כי כל שינוי בייעוד הקרקע מחייב השבת הקרקע למנהל.
הצטרפות להחלטה זו היא וולונטרית ועל מי שלא הצטרף להסדר ימשיכו לחול הכללים הקבועים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי מינהל מקרקעי ישראל.

בארץ ישנם מעל ל- 50,000 בתי אב בקבוצים ובמושבים הנמצאים ב- 700 ישובים חקלאיים. עד היום נחתמו החוזים במושבים עם האגודות השיתופיות, לגבי כל משבצת בישוב ולא ישירות עם בעלי הנחלות. בדומה לכך בקבוצים החוזים התחדשו עם אגודת הקיבוץ. בהסדר החדש יעוגנו זכויותיהם של בעלי הנחלות בחלקת המגורים, דבר שיאפשר להם למכור, להשכיר או לפצל ולבנות בחלקת המגורים.

לאחר שבג"צ נתן פסק דין בעניין תשע עתירות שהוגשו כנגד שתי החלטות שקיבלה מועצת מקרקעי ישראל: הראשונה: היא החלטה 979 הקובעת את זכויות בעלי הנחלה בחלקת המגורים במושבים ובקיבוצים. והשנייה: מתירה שימושי תעסוקה לא חקלאית בחלקה זו.
החלטה 979 (עודכנה בהחלטה 1155) קובעת כי בהסדר החדש יעוגנו זכויותיהם של בעלי הנחלות בחלקת המגורים כך שחלקה א' של הנחלה במושב הכוללת חלקת מגורים של עד 2.5 דונם תוחכר לבעל הנחלה בחוזה חכירה לדורות – תקופות מתחדשות של 49 שנים. יתרת המשבצת של המגורים תוחכר לאגודה בחוזה חכירה לדורות. בעלי הנחלות שיצטרפו להסדר יוכלו לרשום את זכויותיהם בחלקת המגורים שהיא חלקה א'.

משמעות החלטה 979

שלב א'

•    בעלי נחלות יוכלו להסדיר את זכויותיהם על הקרקע לאחר תשלום דמי חכירה שהינו בגובה של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים לזכויות בינוי של 375 מ"ר למגורים. תשלום זה יאפשר לבעל הנחלה לבנות מספר יחידות דיור בהיקף שלא יעלה על 375 מ"ר ובכפוף למגבלות תכנוניות.
•    ביטול הרצף הבן דורי  – כיום יכולים לבנות יחידות דיור לבני המשפחה ולא רק לבן ממשיך.
•    בעל הנחלה יוכל לבחור לפצל יחידות דיור מחלקת המגורים תמורת תשלום של 33% מערך הקרקע עבור המגרש המפוצל.

שלב ב'

בעלי הנחלות יוכלו לרכוש את מלוא הזכויות למגורים הקיימות והעתידיות תמורת 33% מערך הקרקע של חלקת המגורים וזאת בקיזוז תשלומים שונים.
זכויות החוכר בשלב ב' יאפשרו לממש תוספות בניה ללא הגבלה ובכפוף לתוכנית תקפה, בנוסף יתאפשר לחוכר לבנות יחידות דיור בחלקת המגורים ובתנאי שיחידה אחת נשארת צמודה לנחלה, והשכרת יחידות דיור הנמצאות בחלקת המגורים.

החלטה 979 בקיבוצים

החלטה 979 תאפשר גם לקיבוצים לעגן את זכויות החברים. הקיבוץ יוכל לרכוש חלקת מגורים מתוך השטח של הקיבוץ המשמש למגורים בפועל, ומתוך שטח זה יוגדרו מגרשי מגורים לחברי הקיבוץ. המנהל יחתום חוזה חכירה למגורים ישירות מול חברי הקיבוץ הזכאים. הצטרפות להסדר דורשת תשלום של 3.75% מערך חלקת המגורים בקיבוץ ויתאפשר שיוך מגורים לחברים במועד הקובע. יתאפשר לחברי הקיבוץ להעביר את הזכויות תמורת השלמה של 33% מערך המגרש. בית המשפט קבע כי המועד הקבוע נקבע לתאריך 27.03.2007 ולא כפי שנקבע בהחלטה ליום 02.09.2003.