שימוש חורג בנחלה

אכיפת שימושים חורגים וחריגות בניה כמו "מים על סלע" כך פועלות מערכות השלטון ונראה –
שעידן הקורונה שהערים קשיים בלתי אפשריים על מגזרים רבים במשק, הביא אתו גם הזדמנות
לעשות שינוי ותיקון של עוול רב שנים שקיים במגזר החקלאי ביחס למגזרים אחרים.
תקופה ארוכה אנו מנסים להעיר את המערכת ולהסביר שהדרך הדורסנית של האכיפה משיגה
תוצאות של הרס במקום לאפשר עתיד של הסדרה. גם בימי הקורונה ולמרות המשבר במשק,
טבעת האכיפה שמורכבת מהועדות המקומיות, פקחי רשות מקרקעי ישראל ופקחי משרד האוצר
שאוכפים את תיקון 116 לחוק התכנון והבניה, לא הפסיקו את עבודתה בשטח.
הדרישה ממקבלי ההחלטות במכתבים שהועברו, היתה להפסיק לאלתר את האכיפה האגרסיבית
כנגד בעלי הנחלות ולאפשר להם תקופת הסדרה של חמש שנים מהרגע שהמשבר יסתיים. הסברנו
כי קיימים פתרונות משפטיים למתן התחייבויות להסדרה ויש לבטל לאלתר קנסות לאור המצב
שגרם למשבר כלכלי עצום שתוצאותיו עדיין לא ידועות.
כעת לאחר שהושבעה הממשלה החדשה נראה שסנונית ראשונה של תקווה עומדת לצאת לאור
ונראה שעומד להיות שינוי משמעותי בכל הקשור לאכיפה ולהליכי הסדרה. ההזדמנות שנוצרה
נוכח משבר הקורונה ביחד עם ההרס הרב בצידה, הביאה לכך שנוצר חלון הזדמנויות לקבלת
החלטות שיתקנו את העיוות שנוצר בהוראות תיקון 116 שכידוע לא השיגו את המטרה לשמה הן
כוונו. נוכל לומר, כי בקרוב תפורסם החלטה על הקפאת הליכי האכיפה האגרסיביים ועריכת
שינויים בתהליך האכיפה והתארגנות ליצירת דרך חדשה שתאפשר הסדרה ומבט לעתיד ושינוי
מהותי בהטלת הקנסות שגורמים להרס ולכיליון של משפחות במגזר החקלאי.
בהמשך יובאו יותר פרטים בנושא, אך בעת הזו, חשוב לתת תקוה לבעלי הנחלות שהרבה מהם
אוספים את השברים, ובשעה זו שמדינת ישראל מתחילה לצאת מהמשבר, בתקווה שלא יתחרש
"גל שני", ויחד עם זאת, להישמר ולשים לב שלא לבצע שימושים חורגים, ולחכות לשינוי שיקבל
תוקף בחקיקה בהקדם.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם ראו גם:

השכרת בתים בנחלות

נושא ההשכרות של בתים בהיתר בנחלות הוא אחד הנושאים המרכזיים –
שדורשים שינוי בהחלטות, וגם כאן נראה שיש היתכנות חיובית לקבל אישור על השכרות
בהחלטות שיתקבלו בהמשך. שוב הדברים עדיין לא סגורים, אך יש בהחלט אוזן קשבת בנושא
ונראה שהעיוות ההיסטורי והפגיעה בזכויות הקניין של בעלי הנחלות עומדים לקבל תפנית בנושא
זה. בימים אלה אנו מטפלים במקרה לדוגמא בו קיים צורך בהשכרת בית מגורים בנחלה בתהליך
חלוקת עיזבון בין יורשים כאשר אחד מהיורשים עומד פיצול נחלה ולהירשם כבעל
הזכויות במגרש עליו בנוי בית מגורים ובנושא זה נעדכן בהמשך.
חובת התגוררות אנו מטפלים בימים אלה בשלושה מקרים לדוגמא בהם מדובר בבעלי נחלות –
מבוגרים מעל גיל שמונים שמבקשים לעבור להתגורר בדיור מוגן לאור בעיות בריאותיות קשות
שלא מאפשרות להם להמשיך להתגורר בנחלה. חובת ההתגוררות חלה כידוע גם במקרים אלה,
כלומר, בעלי הנחלות לא יכולים לעבור להתגורר בדיור מוגן ולהותיר את הבית פנוי וכמובן שלא
להשכיר את בית המגורים. גם במקרה זה מדובר בפגיעה מהותית בזכויות הקניין של בעלי
הנחלות ובחופש הפרט ואנו מקווים כי יתקבלו ההחלטות הנכונות שמאפשרות לפנות את בית
המגורים במקרים מיוחדים ולהשכיר את הבית וגם כאן נעדכן ביחס לתוצאות.
הליכי השגה על שומות מקרקעין בעת משבר הקורונה כאשר המשק היה ברובו בהשבתה, –
עדכנו כי במועצת מקרקעי ישראל התקבלה החלטה שיצרה עיוות של ממש בהליכי השגה בגין
שומות שמתקבלות מרשות מקרקעי ישראל.
הנושא של "שומות" והגשת "השגות" על שומות, מוסדר בפרק משנה 4.20 סימנים א' ו ב' לקובץ –

מאמרים שיכולים לעניין אתכם ראו גם:

החלטות מועצת מקרקעי ישראל ובנוהל עבודה M34.03 "נוהל השגה על שומת מקרקעין".
ביום 4.3.2020 בעיצומה של סערת הקורונה, קיימה מועצת מקרקעי ישראל ישיבה בה נדונו מספר
נושאים וביניהם תיקון לפרק משנה 4.20 לקובץ ההחלטות. לאחר לחץ רב שמופעל על המערכת
היה צפוי שבישיבה יעלה לדיון נושא הקפאת האכיפה על ידי פקחי רמ"י וכן שומות לדמי שימוש,
אך תחת זאת יצאה החלטה מנוגדת באופן מפתיע )ויש שיאמרו כלל לא מפתיע( לכל השיטה של
"גבוה מעל גבוה שומר".
במה דברים אמורים התיקון לפרק משנה – 4.20 יצר מצב שבו "החתול שומר על השמנת" והלכה
למעשה יוצר מצב שבו לא ניתן להשיג על שומות רמ"י שכן הן יהפכו לכזה "ראה וקדש" ואילו
הליכי ההשגה יהוו "משחק מקדים" לשבט ההחלטה של רמ"י שתוכל לגרוס תחת ידיה את
ההחלטות בהשגה ראשונה ושניה ולהורות לחוכר לשלם את השומה שהוצאה על ידי שמאי רמ"י
ככל והדיון בהשגות לא התנהל בדיוק כפי שפרק 4.20 קובע.
החלטת מועצה מיום 13.5.2020 לאחר לחץ רב שהופעל על מקבלי ההחלטות, לרבות הקפאת –
הליכי השגה על שומות מטעם רמ"י על ידי אגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים, התקבלה ביום
13.5.2020 החלטת מועצה שמתקנת את העיוותים שנקבעו בהחלטת מועצה מיום 4.3.2020 .
בהחלטה מיום 13.5.2020 הובהר, כי קיים צורך לבחון באופן מעמיק את סוגיית השמאות
במקרקעי ישראל לרבות בהליכי השגה ולצורך כך הוגשה הצעת החלטה למינוי ועדה ציבורית
שתבחן את סוגיית השמאות במקרקעי ישראל על כל היבטיה.
תוקן המועד למתן החלטה בהליכי השגה ראשונה ושניה לתקופה של 9 חודשים ממועד המצאת
ההשגה.
השגה על שומת דמי שימוש או חריגות בניה בבית פרטי ניתנת לביצוע רק לאחר תשלום מלוא השומה או –
75% והפקדת ערבות בנקאית אוטונומית על היתרה.
השגה על שומות בהעברת זכויות ככלל הגשת השגה מותנית בתשלום מלוא השומה או – 75%
והפקדת ערבות בנקאית אוטונומית בגין היתרה, למעט במקרים מיוחדים שיקבעו על ידי הרשות
כגון שומה לדמי רכישה במכירת נחלה. במקרה זה ניתן להגיש השגה מבלי לבצע עסקה ותשלום
עבורה ובמקרה זה העסקה לא תקודם )לא תבוצע העברת זכויות(, עד שיסתיימו הליכי השומה.
השומה לאחר הליכי השגה תשולם בתוספת הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה,
התשכ"א – 1961 ולא במסלול ריבית פיגורים.
השינוי המהותי מתרחש במחיקת סעיף )יא( בנוסחו בהחלטה הקודמת:
)" יא( הנהלת הרשות רשאית שלא לפעול בהתאם להחלטה בהשגה שניתנה שלא
בהתאם לקבוע בהוראות סימן זה" .
ביום 13.5.2020 הוציא מר אוהד עיני, השמאי הממשלתי הראשי מכתב בתפוצה בו הוא מודיע כי

מאמרים שיכולים לעניין אתכם ראו גם:

לאור החלטת המועצה מיום 13.5.2020 בוטלה ההקפאה בטיפול בהשגות על שומות מקרקעין
ואכן מיד לאחר מכן קיבלנו הודעות מועדת ההשגות על חידוש הדיונים בשומות.
החלטת הנהלת רמ"י מיום 17.5.2020 דחיית מועדי תשלום והחזרת מפרטיים כספיים לאור – –
משבר הקורונה התקבלה אתמול ) 17.5 ( החלטת הנהלה לפיה, הוארך המועד לתשלום שוברים
והשבת מפרטים כספיים חתומים, שהמועד שלהם הוא בין 25.3.2020 ועד 29.6.2020 , ליום
30.6.2020 ללא צורך בשובר מעודכן.
החלטה מיום 17.5.2020 הנחיות קבלת קהל והגשת בקשות ומסמכים ברמ"י רמ"י פרסמה – –
אתמול ) 17.5 ( נהלי עבודה חדשים לקבלת קהל והגשת בקשות. מעתה ההתנהלות בשוטף תהיה
באמצעות יישום "פניות בדיגיטל" תוך שימוש בכרטיס חכם עבור שמאים, אדריכלים, חברות.
עורכי דין יגישו בקשות בדיגיטל בצירוף כתב הצהרה כי בידי עוה"ד קיימים המסמכים במקור עם
העתק צילומי של הכרטיס החכם. בשלב זה אין צורך להציג יפוי כח במקור. כאשר מדובר בצווים
שיפוטיים )עיקולים, צווי מניעה, פסקי דין, מינוי כונס או מנהל עיזבון או נאמן(, יידרשו מסמכים
מקוריים. הציבור הכללי יגיש בקשות בהליך מקוון והודעות לגבי דרישת מסמכים יימסרו
בהתאם לנדרש. פקידי רמ"י נוהגים להתקשר ולוודא פרטים ולבקש מסמכים ונוהל זה מתרחש
בימים אלה בשוטף.
אישור זכויות ניתן לבקש בהליך מקוון לרבות עבור נחלות חקלאיות.
בנוסף ניתן להגיש מסמכים בעמדות הגשה של רמ"י במרחבים השונים אך ההעדפה היא על הגשה
בדיגיטל.
קבלת קהל בתיאום מראש עם המרחב ועל פי שיקול דעת הגורם המטפל בנושאים בהם לא ניתן –
לקבל שירות בטלפון, זום או בדיגיטל.
קבלת קהל במגזר החקלאי בתיאום מראש עסקות פל"ח, שיוך דירות בקיבוצים, הסכמי –
משבצת, הרחבות, איוש נחלה פנויה במשבצת, הסדרת משבצת קיבוץ/מושב שיתופי, משקי עזר,
בתי ספרי חקלאים, תעסוקה במשבצת, שימושים חורגים, חכירה לדורות במושבים ובקיבוצים,
הקצאת קרקע חקלאית לזמן קצר, שינוי יעוד בקרקע חקלאית, העברת זכויות לא מהוונת
בתעסוקה.

צור קשר

מאמרים אחרונים

קטגוריות