קרקע חקלאית – מילון מונחים

מורה נבוכים קצר לציבור המשקיעים הישראלי וביתר פירוט לאלה השוקלים רכישת קרקעות חקלאיות כנכס להשקעה בעתיד פיננסי ורוד יותר.

פער ידע הוא אחד הגורמים היותר שכיחים לקבלת החלטות פיננסיות פחות מושכלות. במידה וגם אתם שוקלים השקעה בקרקעות חקלאיות, ננסה לסייע לכם לצמצם פער זה באמצעות ביאור כמה מן המונחים המקצועיים היותר שכיחים בתחום השקעה זה.

קרקע חקלאית – אבן הפינה של עולם הנדל"ן החקלאי. קרקע חקלאית היא חלקת אדמה אשר מותרת לשימוש חקלאי בלבד. ביתר פירוט –  בתכניות המתאר הרלוונטיות מוגדר כי חלקת אדמה זו מותרת לשימוש חקלאי בלבד. חשוב לציין ייעוד תכנוני אינו בגדר המלצה, אלא בגדר תקנה מחייבת ועל פי חוקי התכנון בישראל לבעל הקרקע אסור לעשות בה כל שימוש אחר.

במידה ונעשה בקרקע חקלאית שימוש אחר מלבד חקלאות, הדבר עשוי להביא לסנקציות ענישה שונות: הריסת מבנים, הטלת קנסות, פינוי בכוח וכו'. בידי בעל הקרקע עומדות שלוש חלופות עיקריות: האחת – לא לעשות כל שימוש בקרקע, השנייה – ליזום מהלך מול גופי התכנון לשינוי ייעוד הקרקע והשלישית – לקבל היתר לשימוש חורג.

תכנית מתאר- מסמך תכנוני מחייב המגדיר ומציג את מדיניות התכנון והבנייה של רשות מקומית או של המדינה, בנוגע לשטח תחום מסוים, לדוגמא – שטח השיפוט של ישוב. תכנית מתאר מציגה באופן גרפי וטקסטואלי את היעדים אותם מבקשים המתכננים להשיג (לדוגמא – שיקום איזור מסוים בעיר, בניית פארק חדש וכו') את עבודות הפיתוח ובניית התשתיות המתוכננות בשטח התכנית, את השימושים המותרים בחלקות הנכללות בתכנית (איזורי מגורים, איזורי מסחר, איזורי תיירות, שטחים ירוקים וכו).

תמ"א – ראשי תיבות – תכנית מתאר ארצית. תמ"א היא תוכנית מתאר אשר גובשה ואושרה על ידי גוף התכנון העליון בישראל – המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. תמ"א מתייחסת בדרך כלל לאזורים נרחבים במיוחד במדינה או לכלל שטחה ומיועדת להסדיר את מדיניות המדינה בנודע לתחום תכנוני מסוים, לדוגמא – מדיניות תכנון ובנייה בחופי הים של ישראל.

תמ"א 35 – תוכנית מתאר ארצית המגדירה את מדיניות התכנון והבנייה של מדינת ישראל בכלל שטחה המדינה, עד לשנת 2020.

הפשרת קרקעות חקלאיות – הכינוי המקובל לתהליך תכנוני-סטטורי במסגרתו גופי התכנון משנים את ייעודה של קרקע ומתירים את הבנייה עלייה. מרבית הקרקעות אשר עוברות תהליך הפשרה בישראל הן קרקעות חקלאיות, אשר ייעודן משונה מחקלאות למגורים או למסחר/תעשייה, אולם ישנם גם מקרים מעטים בהם הייעוד המקורי של הקרקע הוא אחר – איזור נופש מטרופוליני, שטח אש צבאי וכו'. הפשרת קרקע חקלאית היא היעד המבוקש של משקיעים בקרקעות חקלאיות, שכן היא מביאה לקפיצה דרסטית בערכו הכלכלי של השטח המופשר.

שימוש חורג – היתר שמעניקים גופי התכנון לבעליו של נכס נדל"ן לעשות בו שימוש החורג מן הייעוד התכנוני המוגדר לו. במרבית המקרים היתר לשימוש חורג ניתן כאשר השימוש המבוקש לא ישנה בצורה בלתי הפיכה את מצב הנכס (התרת בנייה על שטח חקלאי היא דוגמא הפוכה לשימוש שכזה) וכאשר שימוש זה משרת את טובת הציבור, לדוגמא- הפעלת גן ילדים באיזור מגורים בו ישנו מחסור בגני ילדים.

הפקדה – המונח המקצועי-רשמי המתאר את השלב באישור תוכנית הנדסית כלשהי על ידי גוף תכנון סטטורי. שלב זה בא לאחר אישור ראשוני של התוכנית על ידי גוף התכנון ובו מפורסמים פרטי התוכנית ברבים ולבעלי עניין (תושבים, גופים ציבוריים, חברות נדל"ן) ניתנת האפשרות להגיש לגוף התכנון התנגדויות, הערות או תיקונים לתוכנית.

צור קשר

מאמרים אחרונים

קטגוריות