מנהל מקרקעי ישראל מחליט ומקדם בנייה למגורים

השבוע פירסם מנהל מקרקעי ישראל (המכונה כיום – הרשות למקרקעי ישראל) פרטים לגבי שתי החלטות הצפויות להתקבל על ידי מועצת מקרקעי ישראל: החלטה 401 והחלטה 395. על אף שהסיבות להעמדת שתי ההחלטות לאישור המועצה שונות זו מזו, תכניהן אוחזים במכנה משותף – קידום מיזמי בנייה למגורים על אדמות המנהל. יש לציין כי אישור המועצה נדרש מתוקף תפקידה כמסגרת המתווה את מדיניות המנהל, אך בפועל הליך האישור הוא הליך פורמלי-טכני ובסבירות גבוהה ביותר כי ההחלטות יזכו לאישור. כמו יש לציין כי השימוש במונח "החלטה" מעט מטעה שכן החלטות המועצה יכולות להיחשב כתקנות כלליות המכתיבות את פעולת המנהל במקרים הספיצפיים.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם ראו גם:

החלטה 401

החלטה זו גובשה בעקבות הליך משפטי בבג"ץ בו הצביעה הרשות השופטת על היעדר התייחסות בהחלטות המנהל לזכויותיו של גוף או אדם החוכר אדמת מנהל צרכי תעשייה במקרים בהם מתקיימים שני תנאים: הראשון – השטח המוחכר עובר תהליך של שינוי ייעוד מתעשייה לבנייה, והשני – השטח המוחכר גדול מ-20 דונמים. החלטת המועצה קובעת כי במקרים אלה תינתן לחוכר זכות לרכוש מגרשים בשטח המוחכר ללא מכרז ובתמורה לתשלום דמי היוון. החלטתה המועצה קובעת גם מספר סייגים לגבי היקף המגרשים אותם יוכל החוכר לרכוש (עד 40 דונמים) ולגבי סוגי השטחים עליהם תחול ההחלטה. מטרת ההחלטה היא לתת תמריץ לחוכרים לפעול לשינוי ייעוד הקרקע מתעשייה לבניית מגורים, כחלק ממהלך כולל של המנהל להגדיל את היקף הבנייה החדשה למגורים בישראל ובכך להביא לירידת מחירי הדיור.

יש לציין כי בעקבות בשנים האחרונות כמעט כל אדמת מדינה המיועדת למגורים ומשווקת על ידי המנהל מוצעת בצורה של מכרז ולפטור ממכרז שכזה יש ערך כלכלי בלתי מבוטל. בהתחשב בעבודה כי הגופים עליהם תחול ההחלטה הינם בעיקר חברות תעשייה גדולות, יתכן כי ההחלטה תזכה לביקורת ציבורית נגד ההטבה הכלכלית הניתנית לחברות אלו, בשעה שעל אזרחי ישראל מוטלות גזירות כלכליות.

החלטה 395

החלטה 395 עוסקת אף היא במקרים בהם אדמת מדינה עוברת שינוי יעוד, אך הפםע מדובר באדמות הנכללות תחת ההגדרה – קרקע חקלאית, אשר עוברות תהליך הפשרה ויעודן מומר מחקלאות לבנייה. ההחלטה קובעת ומסדירה הליך בו המנהל יכול לסיים את חוזה החכירה עם חוכר של קרקע חקלאית לאחר הפשרת הקרקע ולדרוש ממנו את השבת הקרקע תוך שנתיים, בתמורה לפיצוי כספי. מטרת ההחלטה היא לאפשר להעמיד את הקרקע המופשרת לבנייה במהירות ולנטרל את יכולתם של החוכרים החקלאים לעכב את הבנייה ולנסות להפיק מכך רווח כספי ומנגד לתת תמריץ כספי לחקלאים להשיב את הקרקע במהירות. החלטה 395 מבצעת תיקון בהסדר קיים בנושא זה, זאת במטרה להגדיל את התמריץ הכספי לחוכרים הלחזיר את הקרקע למדינה.

ההחלטה קובעת את גובה הפיצוי הכספי הניתן לחוכר החקלאי: עבור כל דונם קרקע המעובד ללא תשתית השקיה מלאכותית (גידולי בעל) יקבל החקלאי 6,000 ש"ח, עבור כל דונם קרקע המעובד עם השקיה מלאכותית יקבל החקלאי סכום של 12,700 ש"ח, ועבור כל דונם קרקע עליו נטוע מטע יקבל החקלאי פיצוי בסך 30,800 ש"ח. כמו כן קובעת ההחלטה כי הפיצוי ינתן רק במידה והחקלאי משיב את הקרקע למדינה עד למועד הנקוב, במידה והוא נמנע מלעשות כן הוא מאבד את זכויותיו לפיצוי. מנגד במידה והוא מחזיר את הקרקע במהירות  הוא זכאי לפיצוי בסכום נוסף, בערך כמחצית מסכום הפיצוי המלא. במקרים בהם הקרקע החקלאית מופרשת לבנייה למגורים החקלאי זכאי לרכוש חלק מסויים מן הקרקע, ללא צורך במכרז ובתמורה לתשלום דמי היוון מלאים (ללא כל הנחה הניתנית לרוכשים אחרים). היקף החלק הניתן לרכישה משתנה בהתאם למיקום האדמות: במרכז הארץ עד 20 אחוז מן השטח ועד ל- 100 דונם, באיזורי פריפריה- עד 25 אחוז מן השטח ועד ל-150 דונם.

כמו כן קובעת ההחלטה כי במקרים מסוימים (במיזמי בנייה בהיקף גדול) המנהל רשאי לדרוש את השבת האדמות עוד לפני השלמת תהליך אישור הפשרת הקרקע על ידי גופי התכנון. לרשות החוכר עומדת הזכות לבקש חישוב פרטני ואישי של גובה הפיצוי המגיע לו, זאת בשל מבנים חקלאיים שהוקמו על השטח או השקעה אחרת. יש לציין כי גובה הפיצוי נקבע על פי הערכת שמאי המנהל לגבי שווי הקרקע בשימוש חקלאי ואינה נותנת משקל משמעותי לערכה הגדול פי כמה של הקרקע לאחר שעברה תהליך שינוי ייעוד.

עדכון, 5 ביוני 2013

כצפוי בישיבתה השבוע אישרה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 395, החלטה המסדירה הליך להפסקת חוזי חכירה של אדמות חקלאיות מופשרות והשבתם למדינה מידי החקלאים החוכרים. אישור ההחלטה האיץ את מאבקם של ארגוני החקלאים בהחלטה אשר להשקפתם פוגעת בזכויות החוכרים על האדמותאשר היו בחזקתם עשרות שנים. מאבזק זה צפוי לכלול עתירה לבג"ץ, קידום חקיקה מונעת ופעולות מחאה ציבורית שונות. כניסת החלטה 395 לתוקף מצריך עדיין את חתימתם של שר הבינוי והשיכון ואת חתימת שר האוצר, אולם חתימות אלה הינן הליך פורמלי בלבד הצפוי להתבצע בהקדם. הדיון בהחלטה 401, העוסקת בתגמול חברות החוכרות אדמות מנהל לצרכי תעשייה, כאשר אותן אדמות עבור תהליך שינוי ייעוד למגורים, נדחה במספר שבועות בעקבות בקשת היועץ המשפטי של המנהל אשר ביקש להעמיק במספר סוגיות משפטיות בעניין.

צור קשר

מאמרים אחרונים

קטגוריות