החלטה 1370

החלטה 1370 של רמ"י מנהל מקרקעי ישראל מזכה חוכרים בעלי זכויות מהוונות של אדמת מנהל ו/או של אדמות רשות הפיתוח לרכוש ולרשום את זכויותיהם ברשם המקרקעין (להלן: הטאבו) בתנאים ובמגבלות המפורטות להלן.

החלטה זו אינה חלה על אדמות של קק"ל ואינה חלה על חוכרים אשר רכשו זכויות במסגרת הליך של שיוך דירת ולא שילמו את התמורה בגין הקרקע.

מה התנאים להצטרפות להסדר

הסכם חכירה מהוון שדמי החכירה שולמו מראש. הסכם לא מהוון יתאפשר היוון ההסכם.

מבנה צמוד קרקע בגודל של עד 540 מ"ר המיועדת למגורים, באזורי עדיפות וקו עימות על שטח שלא יעלה על 3 דונם ובמקרה של יעוד תעסוקתי עד לשטח של 16 דונם.

תשלום למנהל ו/או קבלת פטור מתשלום.

רישום הזכויות בטאבו למעט חריגים כפי שיפורט להלן. בד בבד עם רישום זכויות החוכר בטאבו תירשם הערה לפיה לא ניתן יהיה להעביר את הנכס לזר וכי כל העברה לזר בעתיד תהיה כפופה אישור והסכמת המנהל.

נכסי מקרקעין שהמנהל יציע הקניית זכויות ללא תשלום

נכס צמוד קרקע בשטח של עד 540 מ"ר המעוגן בהסכם חכירה מהוון למטרת מגורים.

נכס באזור עדיפות לאומית ו/או בקו עימות המעוגן בהסכם חכירה מהוון למטרת מגורים בשטח של עד 3 דונם.

נכס באזור עדיפות לאומית א', עוטף עזה ושדרות רבתי מעוגן בהסכם חכירה מהוון למטרת תעסוקה (לא חל על נכס שייעודו מסחר ותיירות בטווח של 1 ק"מ מרצועת חוף) בשטח של עד 10 דונם.

פיצול נחלה

רישום הזכויות בטאבו ו/או אי יכולת לרשמן

חוכר חייב לעשות הכל על מנת שניתן יהיה לרשום את הזכויות בטאבו.

במקרה של מספר חוכרים על אותו שטח שמטרתו תעסוקה, יוגש ביחד עם הבקשה לרכישת הזכויות תשריט המקובל והמוסכם על כל החוכרים.

במקרה שחוכר זכאי להקניית הזכויות, בתמורה ללא תמורה, ולא ניתן לרשום את הזכויות בטאבו יהיה החוכר רשאי לרכוש מהמנהל את הארכת הסכם החכירה למשך 98 שנים, אשר יוארך מעת לעת, בתמורה כמפורט להלן. במקרה זה יהיה החוכר פטור מקבלת אישור המנהל ומתשלום למנהל בגין תוספת בניה, שינוי יעוד ו/או ניצול ופיצול הנכס. במקרה והחוכר יבקש להעביר את זכויותיו יספק המנהל את האישור הדרוש להעברת הזכויות ללא צורך בתשלום ו/או בהסכמת המנהל.

במקרה והעברת הזכויות לא תאושר יהיה החוכר רשאי לרכוש מהמנהל את הארכת הסכם החכירה למשך 98 שנים, אשר יוארך מעת לעת, בתמורה כמפורט להלן. במקרה זה, יהיה החוכר פטור מקבלת אישור המנהל ומתשלום למנהל בגין תוספת בניה, שינוי יעוד ו/או ניצול ופיצול הנכס.

היה החוכר זכאי להעברת בעלות ללא תמורה , ו/או בתמורה והתמורה שולמה, יראו החלטה זו כהודעה של הרשות על אי התנגדות לבקשה להיתר לעניין תקנה 1 ג2 ( לתקנות התכנון והבנייה אגרות ) התש"ל 1970 . החלטה זו מהווה אישור.

לא יאושר רישום הסכם שיתוף ו/או בעלות משותפת בין החוכר ומדינת ישראל, קק"ל או רשות הפיתוח.

התשלומים ביחס לסוג העסקה וגודל השטח/הנכס

חוכר בעל זכויות שאינו פטור מתשלום כאמור בסעיף ב לעיל יחויב בתשלום, חד פעמי, למנהל כמפורט.

חוכר בהסכם חכירה מהוון נכס מקרקעין בשטח שבין 281-540 מ"ר למטרת מגורים, – שרכש זכויות במסגרת עסקאות של בניה בפועל או במסגרת עסקאות יישובי עולים ,אשר יבקש לממש את זכותו לרכישת הזכות יידרש לשלם 6% מערך הקרקע כהשלמת תמורה כתנאי לרכישת הזכות כאמור.

לעניין זה, עסקאות יישובי עולים – עסקאות שנערכו בבניה נמוכה במגורים בהתאם להחלטות 849,574 ו 402, במסגרתם שולמה תמורה חלקית מערך הקרקע במקום 51% ועד כה לא שולמה ייתרת התמורה בגין עסקאות אלו.

חוכר בהסכם חכירה מהוון נכס מקרקעין בשטח שבין 540-1,000 מ"ר למטרת מגורים – ישלם תמורה רכישת הזכויות סך השווה ל 3% בשנה הראשונה, 3.5% בשנה השניה, 4% בשנה השלישית ו 4.5% בשנה הרביעית, מערך הקרקע. חוכרים שרכשו במסגרת עסקאות ישוביי עולים ישלמו 6% כהשלמת תמרה, וחוכרים שרכשו את הזכיות במסגרת עסקאות בניה בפועל ישלמו 9% כהשלמת תמורה.

חוכר בהסכם חכירה מהוון נכס מקרקעין בשטח שבין 1,000 – 16,000 מ"ר למטרת מגורים – ישלם תמורת העברת הבעלות סך השווה ל 31% ולא פחות מ 9% בשנה הראשונה, 10% בשנה השניה, 11% בשנה השלישית ו 12% בשנה הרביעית, מהפער שבין שווי הזכויות כפי שנקבעו בהסכם החכירה או כפי שמומשו מאוחר יותר ושולמו בגינם דמי הסכמה לבין שומה פרטנית שיעך המנהל. חוכרים שרכשו במסגרת עסקאות ישוביי עולים ישלמו 6% כהשלמת תמרה, וחוכרים שרכשו את הזכיות במסגרת עסקאות בניה בפועל ישלמו 9% כהשלמת תמורה.

חוכר בהסכם מהוון נכס מקרקעין בשטח של עד 1,000 מ"ר למטרת תעסוקה – ישלם תמורת רכישת הבעלות סל השווה ל 6% בשנה הראשונה, 7% בשנה השניה, 8% בשנה השלישית ו 9% בשנה הרביעית מערך הקרקע.

חוכר בהסכם מהוון נכס מקרקעין בשטח של בין 1,000- 5,000 מ"ר למטרת תעסוקה – ישלם תמורת רכישת הבעלות סל השווה ל31% ולא פחות מ 9% בשנה הראשונה, 10% בשנה השניה, 11% בשנה השלישית ו 12% בשנה הרביעית מערך הקרקע.

נכסים שהוקצו בפטור הבעלות תועבר בחלוף 7 שנים ממועד ההקצאה ובתנאי שמטרת ההקצאה מומשה.

ערך הקרקע לצורך חישוב התשלום לצורך העברת זכויות בשטח של עד 1,000 מ"ר יקבע ע"י המנהל בטבלה שתפורסם לצורך החלטה זו. (להלן: "טבלת ערכי הקרקע"). תוקף ערכי הקרקע שיפורסמו ע"י המנהל יהיו לשנה ו/או כפי שישונו ע"י המנהל מעת עת.

חוכר המעוניין לממש את זכויותיו בטרם פורסמה טבלת ערכי הקרקע יהיה רשאי לעשות כן בהתאם לשומה פרטנית ותשלום ערך השומה בכפוף לזכותו להגיש השגה לאחר פרסום טבלת ערכי הקרקע.

לסיכום

החלטה 1370 מאפשרת רכישת זכויות ורישום בעלות של הזכויות בטאבו של קרקע שבבעלות המנהל ורשות הפיתוח. החלטה זו אינה חלה על אדמות קק"ל.

החלטה זו חלה על חוכרים בעלי הסכם חכירה מהוון. ניתן לשלם את דמי ההיוון כיום.

חוכר יהיה חייב לעשות הכל לטובת רישום הזכויות בטאבו. במקרה ולא ניתן יהיה לרשום את הזכויות בטאבו יהיה החוכר רשאי לרכוש את הארכת הסכם החכירה למשך 98 שנים שיוארך מעת לעת. רכישה זו מעניקה לחוכר פטור מקבלת אישור ו/או תשלום למנהל בגין תוספת בניה, שינוי יעוד ו/או ניצול ופיצול השטח.

המנהל ימליץ להעביר את הזכויות ללא תשלום – בנכס צמוד קרקע בשטח של עד 540 מ"ר ונכס באזור עדיפות ו/או קו עימות ששטחו עד 3 דונם ובנכס שייעודו תעסוקה בשטח של עד 16,000 מ"ר.

בגין נכסים שסעיף 11 לעיל אינו חל עליהם יהיה החוכר מחויב לשלם למנהל תמורה בעד העברת הזכויות כמפורט בסעיף ד לעיל.

לעיון בהחלטה 1370 בנושא הזכות לרכוש את הבעלות בנכס ללא כל תשלום לרשות מקרקעי ישראל, או בתשלום מופחת לחץ כאן